EM 2005

EM 2005

EM 2005.a.
Manus Magerin kuld (vasakul)
Vjatšeslav Siimin hõbe (keskel)
Karel Kaerama hõbe (paremal)